Αποχετευτική Εγκατάσταση Ακαθάρτων και Λυμάτων

Εντός της οικίας η εγκατάσταση γίνεται μέσω δικτύου οριζοντίων και κατακόρυφων ευθύγραμμων σωληνώσεων από PVC Β.Τ, ονομαστικής αντοχής 6 ατμόσφαιρες, κυκλικής διατομής, διαμέτρου ανάλογης για την κουζίνα και το μπάνιο, βάση κανονισμού εσωτερικών αποχετεύσεων.

ΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.