Έκδοση Άδειας Οικοδόμησης

Η έκδοση αδείας περιλαμβάνει:
 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου).
 • Μελέτη Θερμομόνωσης.
 • Μελέτη Πυροπροστασίας.
 • Μελέτη Καύσιμου αερίου.
Δικαιολογητικά Εκτός από τις άνω μελέτες, απαιτούνται σειρά δικαιολογητικών, η συλλογή των οποίων είναι ευθύνη του μηχανικού που αναλάβει τη διεκπεραίωση της Οικοδομικής Άδειας Η οικοδομική Άδεια πρέπει να αναθεωρηθεί μετά τη λήξη της χρονικής ισχύς της Άδειας και στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Αλλαγή ή παραίτηση του Επιβλέποντος μηχανικού στο έργο.
 2. Αλλαγή Τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
 3. Τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής ή Στατικής μελέτης ή και των υπόλοιπων μελετών.
 4. Αλλαγή Χρήσης του κτιρίου.
 5. Αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
 6. Αύξηση του Όγκου της οικοδομής.
Δεν απαιτείται Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής μελέτης και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (και των υπόλοιπων μελετών) μετά από κρίση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας.
 2. Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ. και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου.
Διαδικασία
 • Κατάθεση Δικαιολογητικών και Αρχιτεκτονικής μελέτης και Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών.
 • Κατάθεση Στατικής μελέτης και λοιπών μελετών και Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς – Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους.
Χρόνος έκδοσης Εντός 45 ημερών, μετά από την κατάθεση πλήρους φακέλου αίτησης αδείας. Κόστος Το συνολικό κόστος της Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει τις Αμοιβές των μηχανικών για τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις, τους φόρους και τις εισφορές και ορίζεται κατά περίπτωση. Χρονική ισχύς Η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και η άδεια κατεδάφισης για ένα εξάμηνο.