ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου

με ενσωματωμένο στην εταιρεία τμήμα χωματουργικών εργασιών:

– Τη διαμόρφωση και την εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου
– Επιχώσεις
– Εκσκαφές
– Κατεδαφίσεις
– Απομάκρυνση χώματος , μπαζών
service4