Χωματουργικές Εργασίες Πάσης Φύσεως

1.Το συνεργείο μαζί με Τοπογράφο Μηχανικό χαράζει τα όρια χάραξης βάσει του Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών.

2. Εάν υπάρχει προηγούμενο κτίσμα αναλαμβάνουμε και την κατεδάφιση καθώς και την εξυγίανση του χώρου με ιδιόκτητα χωματουργικά οχήματα – εργαλεία.

3. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και χωροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο.

4. Αρχίζει η Εκσκαφή Θεμελίων. Η αρχιτεκτονική μελέτη μας έχει προηγουμένως υποδείξει την έκταση και βάθος αυτής.

5. Εξυγίανση Επιπέδου Θεμελίωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ποιότητα εδάφους προ της εκσκαφής. Μόνο εμπειρικά με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί γειτονικές εκσκαφές στη γύρω περιοχή.

6. Το έδαφος μπορεί να είναι:

• Γαιώδες • Ημιβραχώδες • Βραχώδες

7. Η ποιότητα εδάφους και το μέγεθος του δομικού έργου είναι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος βάσης θεμελίωσης.